Hjem
Produktsøk:   

Vernesko lav
Vernesko halvhøy
Vernesko høy
Uniformsko
Uniformstøvler
Antislipsko
Arbeidsko
Gummistøvler
Gore-Tex arbeidsko
Såler
Brannvernstøvler
Sagvernstøvler
Hansker - Antibac - HMS
Tilbehør

   Vis priser inkl mva


Ervik AS
Teglvegen 17
1400 Ski

Tlf.: 64 91 18 60
Fax.: 64 91 18 79


[Du står her: Betingelser]
Du er ikke logget inn

Frakt, betaling og leveringsbetingelser

Betingelser:

Ervik selger til bedrifter, privatpersoner blir henvist til forhandler.

Betalingstid: 7 dager. ( Bedrifter kan søke om 30 dager betalingstid )

Fraktkostnader : Kr : 179,- eks.mva

Betaling:  Faktura blir sendt pr epost eventuelt som brevpost eller e-faktura etter avtale.

Leveringstid fottøy: Normalt 2 -3 virkedager - Leveringstid kan variere i ulike perioder.

Bedriftspakke: Pakke sendes med dør til dør pakke.

Servicepakke: Pakke hentes * post i butikk. - oppgi mobil nr. Får teksmelding med hente nr.

Arbeidshansker : Leveres kun i hele bunter a 12 eller 6 par.

Haix størrelse 48-51 er pluss  20% på veil pris.

Send forespørsel til : post@ervikas.no

Ved retur / bytte av størrelse belastes et fraktgebyr på kr: 179,- eks.mva

Generelle betingelser:

Produktinformasjon/bilder
Alle oppgaver og data som finnes i Erviks produktinformasjonsmateriell og prislister kan bli endret/justert uten særskilt varsel. Forandringer som har funnet sted på allerede bestilte varer, vil kundene bli underrettet om. Det tas forbehold om feil i produktinformasjonen på web da dette kan endres fra produsent uten forvarsel. Ervik er da ikke erstatningsansvarlig i etterkant.

Betaling
14 dager betalingstid.  ( Bedrifter må vedlegge organisasjonsnummer. )

Frakt
Vi sender normalt med Posten / Schenker / Post Nord, med mindre annet er avtalt.

Ekspedering av ordre / Forhåndsbetaling
Normal frakttid er 1-3 virkedager avhengig av din / deres leveringsadresse.
Skaffevarer: Ca 2-3 uker leveringstid.
Ordre på over 3000,- eks.mva må forhåndsbetales, såfremt det ikke er avtalt 30 dager betalingstid.Ta kontakt ved ønske om 30 dager betalingstid.

Priser
Frakt er spesifisert i handlevognfunksjonen og vil variere i forhold til vekt på varen, hvor du bor og hvilken fraktmåte du ønsker. Prisene vil bli endret dersom det er endringer i leverandørenes priser, endringer i valutakurser, tollsatser eller avgifter.
Eventuelle endringer eller kanselleringer av betalte bestillinger skal skje skriftlig og må godkjennes av Ervik. Kostnader i forbindelse med endringer eller kanselleringer av ordre bæres av kunden. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Reklamasjoner - Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni Nr. 34 2002
Hvis det oppdages en feil eller mangel må forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må senest skje to år etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er fristen for å reklamere fem år. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks måneder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes å ha eksistert ved risikoens overgang.

Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Av bevishensyn anbefaler vi at reklamasjonen sendes oss skriftlig primært ved å ta kontakt med oss post@ervikas.no
Dersom det foreligger en mangel ved tingen og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gjøre gjeldende følgende mangelsbeføyelser:  
Holde kjøpesummen tilbake
Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetning at varen er i samme stand og mengde, § 51)
Kreve erstatning
Hvis selgerens retting eller omlevering vil medføre at forbrukeren i mer enn en uke blir avskåret fra å bruke tingen (vi tolker dette løper fra tingen er kvittert inn til Ervikas.no ) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til å kreve å få stilt en erstatningsgjenstand til rådighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav på å foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel.
Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom på at han eller hun selv må dekke slike kostnader, § 30.

Avbestillinger
Vi har pakker og sender produkter samme dag, så gi oss snarlig beskjed ved avbestilling.
Helst ring oss på tlf 64 91 18 60 eller e-post til post@ervikas.no

Skade på varen
Hvis du oppdager at pakken er skadet allerede ved avhenting på postkontoret, må du melde fra om dette med en gang. Kontaktpunktet her er post@ervikas.no
Oppdager du en transportskade først når åpner emballasjen må du snarest ta med deg hele forsendelsen inklusiv emballasjen tilbake til postkontoret og fyll ut et skadeskjema.

Mangelfull vare
Ved mangler ved de solgte varer som forelå på leveringstidspunktet og som ikke skyldes kjøperen eller forhold på hans side, har Ervik ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Etter levering skal kunden så snart det er mulig foreta en undersøkelse av de leverte varene. Mangler må rapporteres skriftlig innen syv - 7 - virkedager etter varemottak.

Salgspant
Ervik har salgspant i de solgte varer til sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av omkostninger og renter, jfr. pantelovens §§ 3-14 flg.

Angrerett
Angrerettloven gir forbruker en ubetinget rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å melde fra til selger innen 14 dager etter at forbrukeren mottok hele varen og opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte, herunder angrerettskjema. Angreretten utløper senest tre måneder etter at varen er mottatt eller etter 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt. Fristen anses overholdt dersom melding er avsendt innen fristens utløp og på en måte som er forsvarlig etter forholdene. I meldingen skal forbrukeren opplyse hvilken måte varen vil bli returnert på. Ved bruk av angreretten faller partenes plikt til å oppfylle avtalen bort. Dersom noen av partene har oppfylt hele eller deler av avtalen skal det skje en tilbakeføring. Forbruker skal tilbakeføre varen innen rimelig tid. Dette gjelder selv om forbrukeren ikke har fått det han eller hun har krav på å få tilbakelevert fra selgeren. Selger plikter å tilbakebetale det forbrukeren har betalt innen 14 dager fra den dag selger mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til rådighet. Dersom du har postgirokonto eller bankkonto bes kontonummer opplyst. Eventuelle kostnader ved retur av varen bæres av forbrukeren, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare fordi den bestilte vare ikke var tilgjengelig. Varer som er sendt gjennom posten eller selvstendig fraktfører skal sendes tilbake på samme måte eller leveres selger i originalemballasjen med betalt returfrakt. Forbruker plikter ikke å motta eller innløse en vare før den returneres selger, men kan isteden betale returkostnadene og be den som leverer varen om å returnere varen til selgeren. Det er imidlertid en forutsetning at kjøper gir melding til selger, innen 14 dager, om at angreretten benyttes.

Unntak og begrensninger i angreretten
Angreretten gjelder ikke dersom varen ikke kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde, og beskadigelsen eller forringelsen skyldes uaktsomhet eller manglende omsorg fra kjøpes side. Videre kan angreretten ikke gjøres gjeldende for lyd- eller bildeopptak eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt
Garanti
Ervik garanterer varene mot fabrikasjonsfeil i samme tidsrom som varene er garantert fra Erviks distributører, dette er som regel minimum 6 mnd fra leveringstidspunktet.

Produktansvar
Hvis de solgte varer volder skade på ting og dette skyldes at det ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er Ervik erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.
Andre følgeskader erstattes ikke.

Force majeur
Er Ervik forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Ervik fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum

 

 Skriv ut